โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2554"สร้างรากฐานนักกฏหมายมืออาชีพ สู่กระบวนการยุติธรรม" ณ ห้อง 3415 อาคาร 3 วิทยาเขตพัฒนาการ วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ตลอดจนกฏระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา