หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิตระบบทวิภาค(Semester System) โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนอีกหนึ่งภาคก็ได้ ทั้งนี้ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตที่เป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ


การจัดการการศึกษาภาคฤดูร้อน

           ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด

การดำเนินการหลักสูตร

           วัน - เวลาในดำเนินการเรียนการสอน    :    วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

รายวิชาที่เปิดสอน

รุ่น 4 รหัส 57

ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก!

รุ่น 5 รหัส 58

ภาคเรียนที่ 1/2558 คลิก!