บทความวิชาการ 2563


ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาในศาลทหาร
นราภรณ์ ขลังธรรมเนียม
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซด์การเล่นการพนันออนไลน์
อภิวัฒน์ ภัทรพงศ์พันธ์
ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิทางแพ่งของผู้เสียหายในศาลทหาร
มกรานนท์ ชัยสุวรรณ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
วิชัย มรกฎจินดา
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการนาข้อมูลบิดเบือนเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์: ศึกษากรณีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเมือง
สิงหนาท พงศ์ภิญโญศักดิ์
ปัญหาความรับผิดในการบังคับใช้ พระราชบัญญัติขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2548
สุพัชรี สุปริยกุล
ปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
สัญฌา แก้วคง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการขนส่งสินค้าโดยใช้รถบรรทุก
นิติศาสตร์ จักรบวรพันธุ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดีอาญาของศาลทหารในเวลาไม่ปกติ
อัมรินทร์ สินธุอารีย์

    บทความวิชาการ 2561

ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
การระงับข้อพิพาทในสัญญาทางปกครอง
ขอบเขตของความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่จิตใจ
ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทางอากาศต่อผู้โดยสารภายในประเทศ
ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในรูปบริษัทจำกัด
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างในกรณีนายจ้างปิดกิจการชั่วคราว
ปัญหากฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ปัญหาการจ้างเหมาบริการลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
ปัญหาการดำเนินการทางวินัยของ สทอภ
ปัญหาการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดอาญาของเยาวชน
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทวงถามหนี้ฯ
ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์
ปัญหาทางกฏหมายเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทาง
ปัญหาทางกฏหมายในกรณีเอกชนอุทิศที่กินให้แก่รัฐ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข
มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
อำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการไกล่เกลี่ยคดีอาญา

    บทความวิชาการ 2560


ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการตรวจพิสูจน์ทางชีววิทยา
สุภรัฐ คงทวี
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งในศาลยุติธรรม
นรภัทร อิงบุญมีสกุล
ปัญหาในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินแทนโฉนดที่ดินสูญหาย
ณปภัช ครัวเชื้อ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่มาและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
พัทธนันท์ ศรสำแดง
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกระจายสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
ศิริพร กับแก้ว
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดให้เด็กชกมวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542
ยุทธพงษ์ สงวาลรัตน์
ปัญหาเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐานเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
มีชัย บรรจงปรุ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พิชญ์ชานันท์ แก้วแสนสาย
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกศจี ศิริวานิช
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับอำนาจของตำรวจในการจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้สมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สมศักดิ์ หนูคง

    บทความวิชาการ 2559


ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษผู้ต้องขังซึ่งกระทำผิดวินัย
กมลทิพย์ สงวนเขียว
Download file
ปัญหาการดำเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
กฤษฎากร พันธง
Download file
การใช้บังคับกฎหมายจราจรทางบก : ศึกษากรณีผู้ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ
ณธรรศ ภูเรียนค
Download file
ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและควบคุมมลพิษในสิ่งแวดล้อม
ธนาทร บุญโสภาคย
Download file
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้นในที่รโหฐาน
จ่าสิบตำรวจนพดล เจริญเลิศทรัพย
Download file
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนยิงเพื่อป้องกัน
บูรพา บุญริ้ว
Download file
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานข่มขืนกระทำชำรา
พิมพ์พิศา พลหนองหลวง
Download file
ปัญหาเกี่ยวกับหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก
มนูญ มณีวิทย
Download file
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับโทษปรับในคดีอาญา
วรรณพร มะลิลา
Download file
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกันตัวผู้ต้องหาเป็นพยาน
พันตำรวจเอกวิเชียร เอี่ยมสอำด
Download file
ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร
ศักดิ์ดา อึ้งประเสริฐ
Download file
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์: ศึกษากรณีการชะลอการฟ้อง
ผู้กระท าความผิดอาญาโดยประมาทในชั้นพนักงานอัยการ
อฏ์ฐชา ปั้นมา
Download file
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจ าหน่ายและการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อลงกต เนตรพันธุ์
Download file
ปัญหาเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 :ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ปรัชญา พานทอง
Download file

    บทความวิชาการ 2558


ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
การพิจารณาคดีปกครองใหม่
สุทธิพงษ์ บุญพอ
มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและปราบปรามสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็กบนอินเทอร์เน็ต
นางสาวพลอยชมพู ม่วงเล็ก
มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นารถฤดี รักขันโท
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการผลิตและการจำหน่ายยาดองเหล้า
ชญาณิศร์ โพธิ์ทอง
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการฟ้องเด็กและเยาวชน
มาริสา กอเซ็มมูซอ
ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์อันเนื่องมาจากการบำบัดรักษาผู้ป่วยผิดพลาด
เอกฤทธิ์ กองนักวงษ์
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจับและการค้นโดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น
สมรัก คณะพันธ์
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหาทนายความให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา
ณัฐรัตน์ จอมมณี
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด
นายฐิติพงษ์ หาเวียง
การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจกระทำความผิด
อานนท์ ยุพาพิน
ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
เลปกร โก้เครือ
ปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
สุธาวัลย์ รักสนอง
การใช้บังคับมาตรการทางอาญาแก่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ชโลทร ไทยมา
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้บังคับพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
นภัทร พันวงษา
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ปริชญา จันทร์บาลใจ
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
รชต สุระเศรณีกุล

    บทความวิชาการ 2557


ผลงาน
เจ้าของผลงาน
Download
การระงับข้อพิพาทในคดีอาญา : การสมานฉันท์และสันติวิธีในชั้นศาล
นิตยา ไทยประเสริฐ
ปัญหาในการดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือน
ศราวุฒิ คำสิงห์ศรี
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้สารเคมีในสนามกอล์ฟ
ปฐมพร สังข์นาค