จำนวนหน่วยกิต : หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ

 1. แผน ก (แบบ ก 2) : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและการทำวิทยานิพนธ์
 2. แผน ข : หลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาและสารนิพนธ์

หมวดวิชาที่เป็นองค์ประกอบของหลักสูตร
แผน ก (แบบ ก 2)
แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
6 รายวิชา
6 รายวิชา
หมวดวิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
-
สารนิพนธ์
-
6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิต
42 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต


รายวิชา

 1. หลักเกณฑ์ในการใช้รหัสวิชาในหลักสูตร
  1. 1.1.อักษรย่อ เรียกชื่อวิชาในหลักสูตรเป็นภาษาไทยว่า "นต" หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า "LA" นำหน้าตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร
  2. 1.2.ใช้ตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรย่อ "นต" หรือ "LA" และให้มีความหมายดังต่อไปนี้
   • เลข 4000 ขึ้นไป หมายถึง วิชาเสริมพื้นฐาน
   • เลข 5000 ขึ้นไป หมายถึง วิชาในระดับปริญญาโท
   • เลข 6000 ขึ้นไป หมายถึง วิทยานิพนธ์
   • เลข 7000 ขึ้นไป หมายถึง สารนิพนธ์

   เลขหลักร้อย หมายถึง วิชาบังคับและวิชาเลือกในหลักสูตร คือ
   • เลข 100 ขึ้นไป หมายถึง วิชาบังคับ
   • เลข 200 ขึ้นไป หมายถึง วิชาเลือก
 2. คำอธิบายตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตของวิชา จำนวนชั่วโมงการบรรยาย การปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง ปรากฏอยู่หลังรายชื่อวิชานั้น ๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
  • เลขนอกวงเล็บ หมายถึง จำนวนหน่วยกิตของรายวิชา
  • เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนต่อสัปดาห์
  • เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการปฏิบัติต่อสัปดาห์
  • เลขตัวที่สามในวงเล็บ หมายถึง จำนวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์

รายวิชาในหลักสูตร

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
นต 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย 3 (3 – 0 – 9)
LA 4001 English for Legal Study  
นต 4002 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ 3 (3 – 0 – 9 )
LA 4002 Research Methodology in Law  

2) หมวดวิชาบังคับ 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต
นต 5101 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5101 Advanced Constitutional Law  
   
นต 5102 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3 (3 – 0 – 9)
LA 5102 Theories and Principles of Public Law  
   
นต 5103 กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5103 Advanced Contract and Tort Laws  
   
นต 5104 กฎหมายอาญาชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5104 Advanced Criminal Law  
   
นต 5105 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5105 Advanced International Law  
   
นต 5106 บัณฑิตสัมมนา 3 (3 – 0 – 9)
LA 5106 Graduate Seminar  
 
3) หมวดวิชาเลือก  
นักศึกษาแผน ก (แบบ ก 2)   เลือกเรียน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต
นักศึกษาแผน ข                  เลือกเรียน 6 รายวิชา 18 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 (14 วิชา)  
นต 5201 กฎหมายภาษีอากรชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5201 Advanced Taxation Law  
   
นต 5202 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3 (3 – 0 – 9)
LA 5202 Intellectual Property Law  
   
นต 5203 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5203 Intellectual Property Law In Information Technology  
   
นต 5204 กฎหมายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5204 Arbitration Law  
   
นต 5205 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาด 3 (3 – 0 – 9)
LA 5205 Antitrust Law  
   
นต 5206 กฎหมายพาณิชย์นาวี 3 (3 – 0 – 9)
LA 5206 Maritime Law  
   
นต 5207 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5207 Law on International Trade  
   
นต 5208 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในทางธุรกิจ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5208 Corporate Finance Law  
   
นต 5209 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

LA 5209 Investment Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5210 กฎหมายการค้า การบริการและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน

LA 5210 International Law Concerning Trade, Service and Investment in

Southeast Asia Region

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5211 กฎหมายแรงงานชั้นสูง

LA 5211 Advanced Labour Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5212 กฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว

LA 5212 Law Concerning Immigration and Working Of Aliens

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5213 กฎหมายประกันภัยชั้นสูง

LA 5213 Advanced Insurance Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5214 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ

LA 5214 Comparative Family and Succession Law

3 (3 – 0 – 9)
 
   
กลุ่มที่ 2 (11 วิชา)  
นต 5215 กฎหมายปกครองชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5215 Advanced Administrative Law  
   
นต 5216 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5216 Advanced Administrative Procedural Law  
   
นต 5217 กฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธารณะ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5217 Law on Public Services  
   
นต 5218 กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5218 Law on Administrative Contract  
   
นต 5219 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 (3 – 0 – 9)
LA 5219 Advanced Fiscal Law  
   
นต 5220 กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ 3 (3 – 0 – 9)
LA 5220 Law on Public Information Access  
   
นต 5221 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 3 (3 – 0 – 9)
LA 5221 Law on Administration of State Affairs  
   
นต 5222 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น 3 (3 – 0 – 9)
LA 5222 Law on Local Government  
   
นต 5223 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 3 (3 – 0 – 9)
LA 5223 Consumer Protection Law  
   
นต 5224 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3 (3 – 0 – 9)
LA 5224 Environmental Law  
   
นต 5225 กฎหมายเกี่ยวกับสื่อมวลชนและธุรกิจบันเทิง

LA 5225 Media and Entertainment Law

3 (3 – 0 – 9)
 
   
กลุ่มที่ 3 (11 วิชา)  
นต 5226 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งชั้นสูง

LA 5226 Advanced Civil Procedural Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5227 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง

LA 5227 Advanced Criminal Procedural Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5228 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานเปรียบเทียบ

LA 5228 Comparative Evidence Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5229 กฎหมายล้มละลายชั้นสูง

LA 5229 Advanced Bankruptcy Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5230 นิติปรัชญา

LA 5230 Philosophy of Law

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5231 กฎหมายเปรียบเทียบและสกุลกฎหมายหลักของโลก

LA 5231 Comparative Law and Major Legal Systems of the World

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5232 กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

LA 5232 Law on Human Rights

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5233 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารกระบวนการยุติธรรม

LA 5233 Law on Justice Administration

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5234 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ

LA 5234 Law of Information Technology and Cyberspace

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5235 กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน

LA 5235 Law of Social and Culture Cooperation in Southeast Asia Region

3 (3 – 0 – 9)
 
นต 5236 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน

LA 5236 International Law Concerning the Supperssion on Transnational

Crimes and Stability in Southeast Asia Region

3 (3 – 0 – 9)
 

อนึ่ง นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกในกลุ่มใดกลุ่มเดียวหรือข้ามกลุ่มหลายกลุ่มได้


4) วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
นต 6000 วิทยานิพนธ์

LA 6000 Thesis

12 (0 – 0 – 36)
 
นต 7000 สารนิพนธ์

LA 7000 Research Paper

6 (0 – 0 – 18)
 
รวมจำนวนหน่วยกิต 42 หน่วยกิต

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

 1. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2516
  • LL.M. (Law) University of California, Berkeley, U.S.A., 2521
  • J.S.D. (Law) University of California, Berkeley, U.S.A., 2524
 2. ศาสตราจารย์เดือน จิตรกร
  • ธ.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2489
  • น.ม. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2496
 3. รองศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2513
  • Cert. International & Comparative Law, South Western Legal Foundation, U.S.A., 2513
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 39, 2540
 4. รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2519
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2527
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 39, 2540
 5. รองศาสตราจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2512
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
  • น.บ. (นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2513
  • พบ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535
  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545
 7. ดร.วัลลภ สุวรรณดี
 8. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
 10. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล
 11. อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง
 12. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน มาลากุล ณ อยุธยา
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร ตั้นพันธ์
 14. อาจารย์สมสมัย เจริญสุข