1. ศาสตราจารย์พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล
  • น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • B.A., University of Cambridge, England
  • Barrister – at – Law, Grey's Inn, England
 2. ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
  • D.E.A. de droit public, Universite´ Aix-Marseille III, France, 2521
  • Doctorat de droit public, Universite´ Aix-Marseille III, France, 2522
 3. ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • นักเรียนทุนรัฐบาลไทยตามความต้องการของกระทรวงยุติธรรม
  • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเวลส์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยลอนดอน
  • เนติบัณฑิตอังกฤษ (เกรย์ส อินน์)
 4. ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์
  • พ.ศ. 2515 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2519 เนติบัณฑิตไทย (เกียรตินิยม) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • พ.ศ. 2523 LL.M. (Harvard University)
  • พ.ศ. 2546 Directors Certification Program (Class 29) Thai Institute of Directors (IOD)
 5. ศ.ดร.พล.ต.ต.จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
  • นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (มหาวิยาลัยรามคำแหง)
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายธุรกิจ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  • ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ (สภาทนายความ)
  • นิติศาสตรบัณฑิต (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
 6. รองศาสตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2513
  • Cert. International & Comparative Law, South Western Legal Foundation, U.S.A., 2513
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 39, 2540
 7. รองศาสตรจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ
  • น.บ.(เกียรตินิยมดี) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2514
  • LL.M. (Crim. Just.), New York University, U.S.A., 2518
  • J.S.D. (Doctor of Juridical Science), New York University, U.S.A., 2524
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518
  • Doctorat de Universite´ (Droit Public), Bordeaux I U., France, 2526
 9. รองศาสตราจารย์จุฑามาศ นิศารัตน์
  • นิติศาสตรบัณฑิต 2514 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต 2524 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. รองศาสตราจารย์ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2518
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2519
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2527
  • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 39, 2540
 11. รองศาสตราจารย์สุเมธ จานประดับ
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2520
  • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2538
 12. รองศาสตราจารย์ มานิตย์ จุมปา
  • น.บ.(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • น.บ.ท. สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • น.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • LL.M. (Comparative and International Law), Southern Methodist University (S.M.U), U.S.A.
 13. ดร.ฤทัย หงส์สิริ
  • นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
  • ปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
 14. ดร.ไพจิตร สวัสดิสาร
  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542 และ รางวัลวิทยานิพนธ์ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี 2543
  • Doctor of Juridical Science (S.J.D.), Northwestern California University Law School (Internet-based law school), USA
  • Master of Science in Information Science (M.S.I.S.), The University of Pittsburgh School of Information Science, USA., under The Asia Foundation fellowship
  • Master of Comparative Law (M.C.L.), The University of Miami School of Law, USA
  • Master of Laws (LL.M.), The University of Missouri School of Law, USA
  • เนติบัณฑิตไทย
  • ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Certificate :Senior International Defense Management, Naval Postgraduate School, Monterey, California, USA under JUSMAG fellowship
  • Fulbright Visiting Scholar at Stanford Law School, Stanford University, California, USA under Fulbright Grant
 15. ดร.จักรภัทร ดำริธรรมาภรณ์
  • Ramkhumheang University, Hua-Mak,Bangkok. Bachelor’s degree in Faculty of Law (1978-1983)
  • Rajchabhat Pranakorn University, Bangkhen,Bangkok. Bachelor’s degree in Teaching English, Fucalty of Liberal Arts (1981-1982)
  • Srinakarinwirot Prasanmittr University,Klong Toey, Bangkok. Master’s degree in English Teaching, Faculty of Educational Science (1987-1990) (Doing Research)
  • Ramkhumheang University, Hua-Mak,Bangkok. Master’s degree in Public Law, Faculty of Law (Doing Research) (2002-2006)
  • Suranaree University of Technology, Muang,Nakhon Ratchasima. Doctoral’s degree in English Language Study,Faculty of Social Technology. (Doing Research) ( English Program)
 16. รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท
  • 2540 นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2541 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
  • 2544 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546 ปริญญาโทกฎหมายอาญา Université Aix-Marseille III, France
  • 2550 ปริญญาเอกกฎหมายอาญา Université Aix-Marseille III, France
 17. ผศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์
  • น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
  • M.C.L.(Comparative Law), Indiana University, U.S.A., 2542
  • S..J. D. (Doctor of Juridical Science), Indiana University, U.S.A., 2549