ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program
       
 

ชื่อปริญญา

   
  ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  ชื่อย่อ (ไทย) : น.ม.
  ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Laws
  ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.M.
       
  วิชาเอก : -
 
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 42 หน่วยกิต
       
 

รูปแบบของหลักสูตร

   
  รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
  ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
  การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : ไม่มี
  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
 
       
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 
 • หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 • สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 7 / 2558 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้นำเสนอ หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559
 • เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
       
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
  คุณวุฒิ:
  • น.บ. (นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510
  • น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2513
  • พบ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535
  • ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545
 2. รองศาสตราจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์
  คุณวุฒิ:
  • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505
  • M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2512
 3. รองศาสตราจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์
  คุณวุฒิ:
  • น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2513
  • น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตราฐาน

      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผบแพร่คุณภาพและมาตราฐานตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปีการศึกษา 2559
 
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 
 • บุคคคในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา
 • ข้าราชการ พนักงานในภาครัฐ อาทิ นิติกร ข้าราชการกรมที่ดิน พนักงานคดีปกครอง
 • พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • นักกฎหมายในภาคเอกชน อาทิ ที่ปรึกษากฎหมาย เจ้าหน้าที่บริหานงานฝ่ายบุคคล
 • อาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมาย
 • นักการเมืองและข้าราชการการเมือง