อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตนำเสนอผลงานวิจัยกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในงานThailand Research Expo 2017


รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล และอาจารย์ชลธิชา สมสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้ร่วมกันนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง...

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทนิติศาสตร์นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ


นายอมรเทพ พลศึก นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 5 นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ...