(1) แผน ก (แบบ ก 2) : ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LA 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย *
3(3-0-9)
  (English for Legal Study)  
  LA 5101 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Constitutional Law)  
  LA 5102 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
  (Theories and Principles of Public Law)  
  LA 5103 กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Contract and Tort Laws)  
 
รวม 4 วิชา
9 หน่วยกิต
     
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LA 4002 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ *
3(3-0-9)
  (Research Methodology in Law)  
  LA 5104 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Criminal Law)  
  LA 5105 กฎหมายลักษณะสัญญาชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Contract Law)  
  LA 5106 บัณฑิตสัมมนา

(Graduate Seminar)

3(3–0–9)
 
รวม 4 วิชา
9 หน่วยกิต
     
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
.............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
 
รวม 4 วิชา
12 หน่วยกิต
     
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
LA 6000 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
  (Thesis)  
  LAT 6000 สอบประมวลความรู้

(Oral Thesis Examination)

N/C
  รวม
12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา
N/C
  หมวดวิชาบังคับ 6 วิชา
18 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก 4 วิชา
18 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์ 1 วิชา
6 หน่วยกิต
  สอบประมวลความรู้
N/C
 
รวมทั้งหมด 13 วิชา
42 หน่วยกิต


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) แผน ข : ศึกษารายวิชาและสารนิพนธ์

ปีการศึกษา/ภาคการศึกษา
รหัสวิชา/ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
LA 4001 ภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษากฎหมาย *
3(3-0-9)
  (English for Legal Study)  
  LA 5101 กฎหมายรัฐธรรมนูญชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Constitutional Law)  
  LA 5102 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน
3(3-0-9)
  (Theories and Principles of Public Law)  
  LA 5103 กฎหมายลักษณะสัญญาและละเมิดชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Contract and Tort Laws)  
 
รวม 4 วิชา
9 หน่วยกิต
     
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
LA 4002 ระเบียบวิธีการวิจัยทางนิติศาสตร์ *
3(3-0-9)
  (Research Methodology in Law)  
  LA 5104 กฎหมายอาญาชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced Criminal Law)  
  LA 5105 กฎหมายระหว่างประเทศชั้นสูง
3(3-0-9)
  (Advanced International Law)  
  LA 5106 บัณฑิตสัมมนา

(Graduate Seminar)

3(3-0-9)
 
รวม 4 วิชา
9 หน่วยกิต
     
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
.............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  LA 7000 สารนิพนธ์ (Research Paper)

6 หน่วย
 
รวม 3 วิชา
12 หน่วยกิต
     
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
.............. วิชาเลือก 1 วิชา
3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา

3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา

3(3-0-9)
  .............. วิชาเลือก 1 วิชา

3(3-0-9)
  LAC 1000 สอบประมวลความรู้

(Comprehensive Examination)

N/C
 
รวม 4 วิชา
12 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 2 วิชา
N/C
  หมวดวิชาบังคับ 6 วิชา
18 หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือก 6 วิชา
18 หน่วยกิต
  สารนิพนธ์ 1 วิชา
6 หน่วยกิต
  สอบประมวลความรู้
N/C
 
รวมทั้งหมด 15 วิชา
42 หน่วยกิต

* หมายถง ไม่นับหน่วยกิต


เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

     เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 35 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 กล่าวคือ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

แผน ก แบบ ก 2

1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายพร้อมส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
5. ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย

แผน ข

1. ศึกษาและสอบได้ครบถ้วนตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า
4. ส่งเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระ (สารนิพนธ์) แล้ว
5. ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย