(1) รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
    น.บ. (นิติศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2510  
    น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2513  
    พบ.ม. (การบริหารงานยุติธรรม)(เกียรตินิยมดีมาก) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2535  
    ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2545  
       
(2) รองศาสตราจารย์พวงผกา บุญโสภาคย์
    น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2505  
    M.C.L. (Comparative Law), Southern Methodist University, U.S.A., 2512  
       
(3) รองศาสตราจารย์อรวรรณ พจนานุรัตน์
    น.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    น.ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
(4) อาจารย์ชลธิชา สมสอาด  
    น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537  
    น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2546  
    น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542  
       
(5) รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์  
    LL.M. KYUSHU UNIVERSITY, JAPAN, 2547  
    M.A.(INTERMATIONAL TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT) SOUTHERN CROSS UNIVERSITY, AUSTRALIA, 2545  
    น.ม. (กฎหมายระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545  
    น.บ.ท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2550  
    ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541  
    น.บ. (นิติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541