• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง
  • ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายหรือประกอบวิชาชีพกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
  • ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติเสื่อมเสียจากสถาบันการศึกษาใดๆ
  • เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

           ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยและตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด