หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเป็นปีแรก เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การศึกษาดูงานเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน อาจารย์ และนักศึกษา อันเป็นการสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาให้เป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป การศึกษาดูงานจึงมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทั้งในแง่การเพิ่มพูนองค์ความรู้และการสร้างเสริมประสบการณ์ อันจะทำให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย คณะนิติศาสตร์จึงจัดทำโครงการ "เรียนรู้วัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ สรรค์สร้างมิตรภาพ" ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 – 16 มกราคม 2555 เพื่อศึกษาดูงานและทำความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย