การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีความแตกต่างไปจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทั้งด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิต ทำให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องมีการปรับตัวซึ่งนอกจากการศึกษาที่เป็นภารกิจหลักแล้ว กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จัดขึ้นก็ยังมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1อันเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ดีที่พร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรมตามที่มหาวิทยาลัยและหลักสูตรกำหนด และสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า "คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์" สำหรับในการศึกษานั้นนอกจากนักศึกษาจะต้องมีความรับผิดชอบในตนเองแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรประจำหลักสูตร และระหว่างนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น1และรุ่น2 อย่างไรก็ตามการพัฒนานักศึกษานั้นนอกจากมุ่งเน้นในด้านองค์ความรู้แล้ว อีกด้านหนึ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันก็คือด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความคิดดีๆ ให้เกิดขึ้นในตนเอง ความคิดที่ไม่ได้คิดถึงแต่ตนเอง แต่เป็นความคิดที่เผื่อแผ่ถึงผู้อื่น เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนและสังคมรวมถึงการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะขึ้นได้ต่อไป

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจึงเห็นควรให้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม" ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ รุ่งนภาลอด์จ จังระยอง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกัน ให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีการจับคู่พี่น้องรหัส เพื่อดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำรุ่นน้องตลอดการศึกษาในหลักสูตร