หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้นักศึกษาใหม่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนของกระบวนวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นักศึกษาใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตได้ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดไว้ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับนั้นไปสร้างประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป