กีฬาเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาร่างกายให้แข็งแรงทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีทั้งยังส่งเสริมให้รู้จักการเคารพกฎกติกามารยาทรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเป็นกิจกรรม ที่มีความสนุกสนานเปิดโอกาสให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่และ นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในอนาคตดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมพลานามัยและมิตรภาพที่ดีระหว่างคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จึงเห็นควรจัดทำโครงการกีฬาประเพณี สานสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา2555ภายใต้ชื่อโครงการ"นิติศาสตรมหาบัณฑิตเกษมเกมส์"ครั้งที่1ขึ้น

โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการกีฬาประเพณีสัมพันธ์ขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2555 เวลา 08.30 - 23.00 น. ณ อาคารเกษมทัศนา (อาคาร Sports Complex) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า