หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และกระตุ้นให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน อาจารย์และนักศึกษาอันเป็นการสร้างแนวทางเพื่อพัฒนาให้สถาบันการศึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมต่อไป

การศึกษาดูงานจึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทั้งในแง่การเพิ่มพูนองค์ความรู้และการสร้างเสริมประสบการณ์อันจะทำให้การจัดการศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์จึงจัดทำโครงการ "เรียนรู้วัฒนธรรม เชื่อมสัมพันธ์วิชาการ สรรค์สร้างมิตรภาพ" ประจำปีการศึกษา 2555 ขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29มกราคม 2556 เพื่อศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง "แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยทางนิติศาสตร์"ร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต