หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม มาบรรยายในรายวิชารัฐธรรมนูญชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1/2554
ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล มาบรรยายวิชาทฤษฏีและหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 รศ.ณัฐพงษ์ โปษกะบุตร มาบรรยายวิชาทฤษฏีและหลักกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประจำปีภาคเรียนที 1/2554