เนื่องจากวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 เป็นวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องเป็นพระบิดาของนักกฎหมายไทย ดังนั้น ในวันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ "วันรพี" จึงถือว่าเป็นวันสำคัญสำหรับนักกฎหมายทุกคนที่จะได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน คณะนิติศาสตร์ ในฐานะที่มีบทบาทในการที่จะผลิตนักกฎหมายออกมารับใช้สังคมและได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ที่เป็นสถาบันทางกฎหมายสถาบันหนึ่ง จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันรพีและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จึงเห็นสมควรจัดงานรพีรำลึกขึ้น ในวันที่ 7 สิงหาคม 2554 ณ ศาลฎีกา