นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคน จะได้รับสวัสดิการในระหว่างศึกษาอันประกอบด้วย กระเป๋าเอกสาร
อาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อให้นักศึกษามีความประทับใจต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร