คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาพิเศษ เรื่อง "กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์" โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต บุคคลผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนตัวแทนชุมชนในเขตสวนหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ