ด้วยคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง "ความเชื่อมโยงของกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ" โดยได้รับเกียรติจาก นายนรวัฒน์ ศรีเทพ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ