หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกขัอตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวิชาการ บนหลักการแห่งความเสมอภาคและประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดำเนินการปรึกษาหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกันโดยวิธีการและวาระอันเหมาะสมต่อไป