ด้วยคณะนิติศาสตร์ โดยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้จัดสัมมนาพิเศษเรื่อง "บทบาทของนักกฎหมายไทยในตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สภาทนายความ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาจีนที่มาเรียนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ