หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้เล็งเห็นถึงนโยบายในการเสริมเสร้างพัฒนาปลูกจิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตรุ่นใหม่เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคมส่วนรวม และสามารถออกไปรับใช้สังคมได้ในอนาคต ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า "บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะมีความเพียบพร้อมทั้งคุณค่า คุณธรรมและคุณประโยชน์" ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จึงได้จัดโครงการ "สร้างความสุข เสริมความรู้ สู่น้องพี่" ขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสนักศึกษาในการพัฒนาตนเองให้เป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามแนวบัณฑิตในอุดมคติไทย